Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmords handlinger.

Vedtægter for NEFOS

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. juni 2005, ajourført 2. april 2009 og ændret på generalforsamlingen den 16. marts 2011 og senest den 19. juni 2015.

NAVN

§1: Foreningens navn er: “Netværket for selvmordsramte” - forkortet: NEFOS.

HJEMSTED

§2: Foreningens hjemsted er Odense.

FORMÅL

§3: Foreningens formål er at arbejde for en reduktion i antal selvmord og selvmordsforsøg i Danmark ved:

§3.1: At støtte og rådgive efterladte, så hverken de selv eller deres familie vælger selvmord som en udvej.

§3.2: At støtte og rådgive pårørende til selvmordstruede eller selvskadende personer.

§3.3: At være sparringspartner for fagpersoner, der arbejder med selvmordsramte.

§3.4: At samarbejde med relevante institutioner og organisationer.

§3.5: Alle selvmordsramte kan få hjælp hos NEFOS, og medlemskab er IKKE en forudsætning.

§3.6: Selvmordstruede vejledes og bistås til kontakt til andre relevante tilbud.

MEDLEMSKAB

§4.1: Enhver, der definerer sig som pårørende eller efterladte til personer, som har udført en selvmordshandling, kan blive medlem. Ligeledes kan personer, der støtter eller engagerer sig i selvmordsforebyggende arbejde og vil arbejde efter NEFOS’ værdigrundlag og formål, blive medlem. Organisationer og virksomheder kan være medlemmer, dog kun repræsenteret ved 1 person.

§4.2: Medlemmerne har stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.

§4.3: Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

KONTINGENT

§5.1: Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§5.2: Kontingentopkrævning følger kalenderåret.

ØKONOMI

§6.1: Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, offentlige og private tilskud, pengegaver, fondsmidler, indtægtsgivende virksomhed samt kontingentindtægter.

§6.2: Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for foreningens dispositioner.

§6.3: Foreningen kan ikke stifte gæld.

LOKALE STØTTEGRUPPER

§7.1 Medlemmer af NEFOS kan oprette lokale støttegrupper. Disse skal godkendes af NEFOS’ bestyrelse og arbejde efter NEFOS’ værdigrundlag og formål.

§7.2: De lokale støttegruppers navn skal være ”NEFOS + stednavn”.

§7.3: Ingen lokal støttegruppe kan søge økonomiske midler uden NEFOS´ bestyrelses godkendelse.

GENERALFORSAMLING

§8.1: Højeste myndighed for foreningen er generalforsamlingen, som afholdes for medlemmer hvert år senest ved udgangen af april måned.

§8.2: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.

§8.3: Der udsendes med indkaldelsen en dagsorden omfattende flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Godkendelse af beretningen
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til foreningens bestyrelse
9. Valg af foreningsrevisor
10. Eventuelt

§ 8.4: Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, herunder vedtægtsændringsforslag, kan fremsættes af medlemmer og bestyrelse. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

§ 8.5: På generalforsamlingen råder hvert medlem over 1 stemme. Ved afstemninger gælder princippet om almindelig stemmeflerhed. Der stemmes ved personligt fremmøde.

§ 8.6: På generalforsamlingen vælges 9 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.

§ 8.7: Alle medlemmer har lige ret til at stille op til bestyrelsen. Med baggrund i foreningens formål, skal mindst tre medlemmer af bestyrelsens medlemmer være pårørende og/eller efterladte. Såfremt det er umuligt at få valgt 3 brugere til bestyrelsen, kan generalforsamlingen dispensere for antallet af brugere i bestyrelsen for det kommende år. Desuden vælges en medarbejderrepræsentant og en repræsentant for fagperson til bestyrelsen. Der henvises til forretningsorden, som vedtaget i bestyrelsen.

§ 8.8: Hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det, afholdes ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes skriftligt til alle medlemmer med angivelse af motiveret dagsorden og med mindst 2 ugers varsel.

§ 8.9: Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal.

BESTYRELSE

§ 9.1: Foreningen ledes af den valgte bestyrelse.

§ 9.2: Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges i lige år og fire vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer, der vælges for 2 år med ét års forskydning. Suppleanter er på valg hvert år. Der kan vælges ekstern sekretær.

§ 9.3: Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt.

§ 9.4: Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningen.

§ 9.5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres referat fra møderne.

§ 9.6: Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg og lign.

§ 9.7: Bestyrelsen kan invitere gæster til møderne.

§ 9.8: Bestyrelsen kan økonomisk kun disponere over de til enhver tid forhåndenværende midler og i overensstemmelse med foreningens formål, vedtægter og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Ved bevillinger til konkrete formål skal bestyrelsen følge bevillingshavernes anvisninger.

§ 9.9: Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 9.10: Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere til bistand for bestyrelsen, ligesom bestyrelsen ansætter personale til specifikke projekter.

§ 9.11: Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.12: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin egen formue.

§ 9.13: Bestyrelsen er ansvarlig for at revisorpåtegnet årsregnskab forelægges for generalforsamlingen. Årsregnskab skal være tilgængeligt 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 9.14: Beslutninger og mindretalsudtalelser indføres i protokol umiddelbart i forlængelse af generalforsamling.

OPLØSNING AF FORENINGEN

§ 10.1: Til foreningens opløsning kræves dels en vedtagelse ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer med 3/4 majoritet, og dels efterfølgende en vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§ 10.2: Ved opløsning af foreningen tilfalder et eventuelt overskud en social frivillig forening efter den besluttende generalforsamlings valg.

TAVSHEDSPLIGT

§ 11: Enhver person, der har tillidshverv i foreningen eller deltager i arrangementer, har en generel tavshedspligt om personfølsomme oplysninger og i forhold til personlige beretninger.

Medlemsskab

...gør NEFOS muligt

Med et årligt medlemsbidrag er du eller dit firma medlem af NEFOS. Bidraget er en direkte og vigtig støtte, der muliggør, at vi i NEFOS fortsat kan yde kompetent og frivillig hjælp til selvmordsramte børn, unge og voksne.

 • Du er med til at sikre en stabil hjælp til pårørende og efterladte, uanset alder
 • Du kan få indflydelse via valg til bestyrelsen
 • Du får nyhedsbrev med aktuel orientering 4 gange årligt

Bliv medlem allerede i dag! Klik her


Seneste nyt

 • Gør en forskel: bliv faglig koordinator hos NEFOS i København (22-11-2018)

  Læs mere ...

 • At være pårørende til et menneske, der truer med eller har forsøgt selvmord (14-11-2018)

  Læs mere ...

 • Gruppeforløb i NEFOS for forældre, der har mistet søn/datter til selvmord (08-11-2018)

  Læs mere ...

 • At være pårørende til et menneske, der truer med eller har forsøgt selvmord (08-10-2018)

  Læs mere ...

 • Gruppeønske i Region Nordjylland. (08-10-2018)

  Læs mere ...

Om NEFOS

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt os pr. mail eller telefon

Vi reagerer inden for 3 hverdage og kontakter dig, såfremt du har lagt dit nummer på telefonsvareren - eller hvis vi har modtaget en mail eller en sms fra dig. Responstiden sikrer, at vi både har tid til vores igangværende samtaler og til at besvare udefra kommende henvendelser.

Du kan også skrive direkte til os ved at klikke her Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon til hovedkontoret: tlf. 6312 1226 mandag-fredag kl. 09.00-13.00.

Medlemsbidrag og gavebeløb

Vi vil gerne have medlemmer i NEFOS, Du kan støtte vores arbejde. Medlems kontingent pr år er: 100 kr. for studerende/pensionister, 200 kr for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. for familier (husk at skrive navnene på alle familiemedlemmer ind i tekstfeltet) klik her for at melde dig ind.


Rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

Kontakt NEFOS

Nordjylland

Tove Jørgensen: 5195 5183

Midtjylland

Pia Engstrøm: 6177 2184
Liselotte Kragh: 6165 5483.

Hele Landet

Hovedkontoret: 6312 1226 eller 5190 9584
Telefontid: Hverdage kl. 09.00-13.00


Yderlige info

Er du fagperson, og har du brug for råd eller sparring, er du velkommen til at kontakte os på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af faglig leder Elene Fleischer.

Er du journalist, er du velkommen til at rette henvendelse til os via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., og din henvendelse vil blive besvaret af bestyrelsesformanden eller faglig leder.

Nyheder på mail


Etik

NEFOS opretter samtalegrupper for efterladte efter selvmord ud fra følgende præmisser:

 • Deltagerne er berørt af samme type tab
 • 4-8 personer i gruppen
 • Gruppen ledes af en professionel rådgiver og en medarbejder hos NEFOS
 • Alle har tavshedspligt
 • Oplever vi, at vores hjælp er utilstrækkelig, henviser vi til andre professionelle, fx psykologer, som vi har et godt samarbejde med
Hovedkontorets: Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C.